Το Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικειμένων (LOR) και το Φωτόδεντρο VIDEO είναι οργανωμένα με Συλλογές για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η Συλλογή των Αγγλικών διαθέτει  δυο Υποσυλλογές: την  Υποσυλλογή με τα Μαθησιακά Αντικείμενα του Ψηφιακού Σχολείου και την Υποσυλλογή από το ΠΕΑΠ, το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (http://rcel.enl.uoa.gr/peap/). Στη Υποσυλλογή του Ψηφιακού Σχολείου θα βρείτε τα Μαθησιακά Αντικείμενα και τα Βίντεο που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου ως ψηφιακός εμπλουτισμός για τα σχολικά βιβλία. Στην Υποσυλλογή του ΠΕΑΠ θα βρείτε το ψηφιακό υλικό που αναπτύχθηκε για τα Magic Books 1 και 2 (για τη Γ δημοτικού) και είναι κατάλληλο για μικρές ηλικίες.  Χρήσιμο υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία της αγγλικής μπορείτε επίσης να βρείτε και σε άλλες Συλλογές που δεν ανήκουν στη Συλλογή των Αγγλικών όπως αυτή του  Energy Bits στο Φωτόδεντρο VIDEO.