Καλώς ήρθατε στον Μικρότοπο «Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο»

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο  για τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο. Στόχος του είναι η ενημέρωση των καθηγητών αγγλικής του ελληνικού δημόσιου σχολείου, των σχολικών συμβούλων και όλων όσων εμπλέκονται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα.

Ο ιστότοπος παρουσιάζει το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δύο έργων του Ψηφιακού Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών εγχειριδίων της Αγγλικής.

Πρόκειται για το Έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (Ψηφιακό Σχολείο Ι, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013) και το Έργο «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» (Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2010), και τα δύο με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το περιεχόμενο αυτό αναπτύχθηκε από την Ομάδα Αγγλικής, η οποία εργάσθηκε συστηματικά από το 2011 μέχρι το 2014 (Ψηφιακό Σχολείο Ι) και από το 2017 μέχρι το 2019 (Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ) ετοιμάζοντας περισσότερα από 1.000 μαθησιακά αντικείμενα.

Συνολικά, αναπτύχθηκαν ενημερωτικά, διδακτικά, βιωματικά και διερευνητικά μαθησιακά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα διαδραστικά εγχειρίδια και στα Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα και Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Bίντεο.

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο  για τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο. Στόχος του είναι η ενημέρωση των καθηγητών αγγλικής του ελληνικού δημόσιου σχολείου, των σχολικών συμβούλων και όλων όσων εμπλέκονται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα.

Ο ιστότοπος παρουσιάζει το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δύο έργων του Ψηφιακού Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών εγχειριδίων της Αγγλικής.

 

Πρόκειται για το Έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (Ψηφιακό Σχολείο Ι, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013) και το Έργο «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» (Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2010), και τα δύο με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το περιεχόμενο αυτό αναπτύχθηκε από την Ομάδα Αγγλικής, η οποία εργάσθηκε συστηματικά από το 2011 μέχρι το 2014 (Ψηφιακό Σχολείο Ι) και από το 2017 μέχρι το 2019 (Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ) ετοιμάζοντας περισσότερα από 1.000 μαθησιακά αντικείμενα.

Συνολικά, αναπτύχθηκαν ενημερωτικά, διδακτικά, βιωματικά και διερευνητικά μαθησιακά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα διαδραστικά εγχειρίδια και στα Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα και Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Bίντεο.

Τύποι Ψηφιακού Υλικου

Ενημερωτικό Ψηφιακό Υλικό

2 Informative 400x300

Διδακτικό Ψηφιακό Υλικό

2 Informative 400x300

Βιωματικό Ψηφιακό Υλικό

2 Informative 400x300 ppt

Διερευνητικό Ψηφιακό Υλικό

2 Informative 400x300 ppt

Σχόλια Μαθητών

2 Informative 400x300