(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:335

Πρόσθεση αριθμών μέχρι το 10

Εκπαιδευτικό παιχνίδι Puzzle που χρησιμοποιείται για να εξασκήσει τους μαθητές στην πρόσθεση αριθμών μέχρι το 10. Με μεταφορά και απόθεση οι μαθητές μπορούν να μετακινήσουν ένα κομμάτι του puzzle στη σωστή θέση μέχρι να σχηματιστεί ολόκληρη η εικόνα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Present Simple and Present Progressive (comic)

A comic about how to make a chocolate mousse dessert. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Countable and uncountable nouns (comic)

A comic about a birthday cake. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Comparison of adjectives (comic)

A comic about a fairy tale. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Adjectives and adverbs (comic)

A comic about a young couple of travellers who spend a night at Santa's house. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Simple Past and Past Continuous (comic)

A comic about the story of King Midas. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο

(Σελίδα: 1 από )